Elżbieta Koziaczy

Koordynatorzy

Koordynator

email: elzbieta.koziaczy@twojstartup.pl

W Fundacji odpowiada za / Responsibilities:
– koordynację pracy oraz doradztwo dla Beneficjentów oddziału StartUp15 / coordination of work and advisory for beneficiaries in StartUp15,
– weryfikację rozliczeń podatkowych Beneficjentów (ściąganie zaliczek na VAT, rozliczanie zaliczek na PIT) / verification of beneficiaries’ tax declarations (VAT/PIT),
– audyt kont / audit of accounts,
– pozyskiwanie klientów Fundacji / client acquisition

Doświadczenie / Experience:
Umiejętności zawodowe zawdzięcza pracy w księgowości w Brytyjskiej kancelarii prawniczej, gdzie odpowiedzialna była m.in. za zapewnienie poprawności fakturowania oraz za kontakt z zagranicznym klientem. Posiada również doświadczenie w zakresie kontrolingu finansowego oraz marketingu. Wieloletnia praca z ludźmi z międzynarodowego środowiska pozwala na łatwość komunikacji, otwartość oraz zrozumienie szerokiego wachlarza pojawiających się problemów i potrzeb klienta.
She gained her professional skills working as an accountant in a British law corporation, where she was responsible i.a. for ensuring the correctness of invoicing and for the contact with the foreign clients. She is also experienced in the field of financial controlling and marketing. Many years of working in multinational work environment eases the communication and open-minded, understanding attitude towards wide range of arising client’s problems and needs.

Wykształcenie / Education:
Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, studia licencjackie: Ekonomia Przedsiębiorstwa / Bachelor’s degree: Economics of Enterprise
Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, studia magisterskie: Finanse, Inwestycje i Rachunkowość / Master’s degree: Finance, Investment and Accounting

Zainteresowania / Interests:
Rozwój osobisty, szycie i projektowanie, moda alternatywna, kultura latynoamerykańska, taniec
Self development, sewing and designing, alternative fashion, Latin American culture, dancing

 

Zobacz resztę zespołu